Toon:

Duurzaamheidsbeleid Pin High

Pin High Golftravel is al sinds 1989 jaar de golfreisspecialist. Er zijn in Nederland ongeveer 400.000 geregistreerde golfers, waarvan slechts een ruime 100.000 golfen.

Naast het aanbieden van golfvakanties vindt Pin High Golftravel het ook belangrijk dat rekening wordt gehouden met natuur en mensen (cultuur). Zo kunt u als klant ervoor kiezen om de uitstoot van uw vliegreis te laten compenseren door GreenSeat. GreenSeat biedt de mogelijkheid om de CO2-uitstoot van een golfreis te compenseren. De bijdrage gaat naar projecten van GreenSeat die huishoudens in ontwikkelingslanden toegang verlenen tot schone energie.

Pin High Golftravel werkt graag mee aan het verduurzamen van de reissector en is deelnemer geweest van het CARMACAL project van ANVR en NHTV. Zo wordt het voor de consument duidelijker wat de uitstoot van hun golfreis is. De consument kan dan zelf de keuze maken om daarvoor te gaan en eventueel te compenseren of voor een groenere golfreisvariant te kiezen.

Onderstaand is voor de korte en de lange termijn een aantal ambities neergelegd waar Pin High Golftravel zich aan wil committeren en zo ook richting kan geven aan dit streven.

1. Hoe is duurzaamheid binnen Pin High Golftravel georganiseerd?

DTO-coördinator
Als uitvloeisel van het Product Milieu Zorg beleid van de ANVR is sinds 2011 bij Pin High Golftravel een coördinator duurzaamheid aangesteld.

DTO-team
De DTO-coördinator heeft een DTO-team opgesteld. Het DTO-team komt 2 à 3 keer per jaar bijeen en bespreekt verschillende initiatieven en werkt het voorgenomen beleid verder uit. In het DTO-team is kennis van de verschillende onderdelen aanwezig. Er kan direct actie worden ondernomen. Ook geven de DTO-leden informatie door aan de collega’s.

Intern draagvlak voor duurzaamheid
De duurzaamheidsgedachte is belangrijk en wordt steeds breder gedragen binnen Pin High Golftravel.

Pin High Golftravel en duurzaamheid
Sinds een aantal jaar is Pin High Golftravel ook vertegenwoordigd in een aantal externe organisaties en kennisnetwerken met als thema duurzaamheid. Het is vaak de DTO-coördinator die hierbij aanwezig is. Hieronder volgen een aantal netwerken.

CARMATOP
SNP is samen met Sawadee de initiator geweest van het CARMATOP-project. Dit behelst de ontwikkeling van een CO2 calculator onder auspiciën van de ANVR voor pakketgolfreizen waarmee de voetafdruk berekend kan worden, niet enkel van de heen- en terugreis, maar ook van elementen als accommodaties, lokale transfers en excursies en activiteiten. Pin High Golftravel is tijdens dit project deelnemer geweest samen met een aantal andere participerende MKB-bedrijven.

Donaties en goede doelen Pin High Golftravel is sponsor van het 'Dubbele Handicap toernooi'. De opbrengst van dit toernooi komt in zijn geheel ten goede aan het Fonds Nationaal Gehandicapten Golf.

Daarnaast steunt Pin High Golftravel al jaren de Stichting voor Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland. Deze stichting organiseert projecten die het geestelijk en maatschappelijk welzijn bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. Het project 'Maak de droom waar' van SWGN stelt jaarlijks honderden verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten in staat om 3 dagen Disneyland Parijs te bezoeken.

The Code
Door ondertekening van The Code en een jaarlijkse financiële bijdrage ondersteunt Pin High Golftravel het werk van ECPAT in de strijd tegen sekstoerisme en kindermishandeling en -misbruik.

Ambitie
Pin High Golftravel heeft als ambitie om in 2022 Travelife gecertificeerd te zijn. Nadat het examen is afgelegd en de benodigde voorbereidingen zijn gedaan, wordt contact opgenomen met Travelife om de audit te laten doen, planning hiervoor is het eerste kwartaal van 2022.

Certificaten
In januari 2015 heeft Pin High Golftravel een Groene Veer certificaat in ontvangst mogen nemen vanwege haar deelname aan het CARMACAL-project van ANVR en NHTV.

Jaarlijks compenseert Pin High Golftravel haar personeelsvluchten via Greenseat. In januari 2015 heeft Pin High Golftravel hiervoor vanuit Greenseat een certificaat ontvangen.

2. Interne duurzaam beleid en huisvesting

Duurzaam kantoorpand
Sinds mei 2017 is Pin High Golftravel gevestigd op de Opaallaan 1210 te Hoofddorp. Voor het interieur zijn gerecyclede materialen gebruikt, zoals tweedehands vloerbedekking en kantoormeubelen.

Afvalverwerking
Pin High Golftravel streeft ernaar de hoeveelheid afval tot een minimum te beperken. Afval wordt zoveel mogelijk door het kantoorpersoneel gescheiden. Zo is er aparte inzameling van papier, organisch afval, glaswerk, chemisch afval en overig. Tonercartridges worden gerecycled en geschonken aan Stichting AAP. Stichting AAP kan met de opbrengst van deze inzamelingsactie een groot deel van zijn dagelijkse kosten dekken. Een waardevolle bijdrage dus. De cartridges en toners worden gerecycled door Eeko, waarmee dan tegelijkertijd het milieu wordt gespaard.

Papierverbruik
Pin High Golftravel streeft ernaar om het papierverbruik te minimaliseren. Alle printers moeten standaard afgesteld worden op dubbelzijdig printen en de medewerkers moeten erop geattendeerd zoveel mogelijk zwart-wit te printen. Waar mogelijk streeft Pin High Golftravel ernaar boekingsbevestigingen en facturen zoveel mogelijk digitaal te versturen. Tevens ontvangen haar klanten hun reisbescheiden digitaal.

Leveranciers
Alle leveranciers van Pin High Golftravel worden in de toekomst bij grote inkooprondes ingelicht over ons duurzaamheidsbeleid en worden actief gevraagd bij hun aanbod van diensten of producten hiermee rekening te houden.

Energie- en waterverbruik
Pin High Golftravel streeft ernaar om in haar bedrijfsuitvoering zuinig met energie en water om te gaan dan wel energie- en waterbesparende maatregelen te treffen.

Mobiliteit
Pin High Golftravel kiest ervoor de mobiliteit per fiets en/of openbaar vervoer te bevorderen en het autogebruik terug te dringen. Pin High Golftravel geeft als tegemoetkoming in de kosten de medewerker een vergoeding op basis van afstand postcode huisadres en postcode standplaats. De enkele reisafstand is gebaseerd op de snelste route conform de ANWB-routeplanner. Reizen met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed en bij thuiswerken is er geen woon-werkverkeer uitkering.

Voor alle buitenlandse vlieggolfreizen wordt de CO2-uitstoot van het personeel (inkopers) gecompenseerd via het GreenSeat programma van de Climate Neutral Group.

Ambitie
In 2022 wil Pin High Golftravel Travelife gecertificeerd zijn.

3. Reis van/naar de bestemming

Wanneer het gaat om negatieve impact op natuur en milieu uitgedrukt in CO2-emissie van golfreizen, dan heeft de reis van/naar de bestemming daarin vaak een groot aandeel. Met name vlieggolfreizen naar verre bestemmingen kunnen vaak 70-80% van de totale uitstoot voor hun rekening nemen.

Pin High Golftravel biedt haar reizigers de mogelijkheid tot CO2 compensatie. Hiervoor werkt zij samen met het GreenSeat project van de Climate Neutral Group.

Labelen reisaanbod
Pin High Golftravel is deelnemer geweest in het voortraject van het ANVR project CARMATOP om de CO2 uitstoot per golfreis uit te rekenen en weer te geven in een duurzaamheidslabel.

4. Duurzame accommodaties en golfbanen

De selectie van geschikte accommodatie is een cruciaal element van productontwikkeling bij Pin High Golftravel en hangt van veel factoren af.

Inventarisatie keurmerken
Pin High Golftravel zal elke 2 jaar van alle accommodaties waarmee zij werkt inventariseren in welke mate duurzaamheid een rol speelt in de bedrijfsvoering en welke keurmerken, ecolabels etc. gevoerd worden. Voor nieuwe accommodaties is een standaardvraag opgenomen in de checklist van de inkopers. Ook voor bestaande accommodaties die later door Pin High Golftravel geïnspecteerd worden, wordt deze checklist gebruikt.

Pin High Golftravel zal elk halfjaar inventariseren welke golfbanen voldoen aan de verplichte criteria voor duurzaam golfbaanbeheer en in het bezit zijn van een GEO-certificaat.

Duurzaamheidsclaims in standaardcontract
Een aantal aspecten dat wat Pin High Golftravel betreft behoort bij een duurzame verantwoorde bedrijfsvoering wordt opgenomen in het standaardcontract als zijnde vanzelfsprekend: geen kinderarbeid, redelijke betaling van het personeel, geen aantasting van de biodiversiteit, een goede afvalverwerking, geen bedreigde diersoorten op het menu, etc. Hiervoor is een speciale duurzaamheidsbijlage opgenomen in onze contracten.

5. Pin High Golftravel en haar lokale agenten

Op een aantal bestemmingen werkt Pin High Golftravel nauw samen met zogenaamde lokale agenten. In overleg met onze product managers worden programma’s bedacht en uitgewerkt, accommodaties geselecteerd en eventuele excursies geregeld. Met betrekking tot duurzaamheidsissues speelt de lokale agent dan ook een zeer belangrijke rol.

Selectie/evaluatie agenten
Bij de selectie van nieuwe agenten en/of evaluatie van bestaande agenten wordt het duurzame karakter van een agent standaard als criterium meegenomen en is zodanig opgenomen op de checklist van de product manager.

Duurzaamheidsclaims in standaardcontract
Een aantal aspecten dat wat Pin High Golftravel betreft behoort bij een duurzame verantwoorde bedrijfsvoering is opgenomen in het standaardcontract als zijnde vanzelfsprekend: geen kinderarbeid, redelijke betaling van het personeel, geen aantasting van de biodiversiteit, etc.

Ambitie
Het is de ambitie van Pin High Golftravel om in 2025 enkel nog met gecertificeerde duurzame lokale agenten te werken.

6. Bestemmingen

Op dit moment organiseren wij golfreizen in circa 23 verschillende landen.

Klimaatneutrale arrangementen
Pin High Golftravel maakt bij het samenstellen van haar golfreizen graag gebruik van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid. In de toekomst wil Pin High Golftravel dit steeds meer in haar assortiment opnemen.

Speciale aandacht voor duurzame karakter van de golfreis
Zowel op reisniveau, bij de golfbanen als bij de beschrijving van de hotelaccommodaties is het mogelijk aandacht te besteden aan specifieke kenmerken van duurzaamheid, bijvoorbeeld het bezit van keurmerken of certificaten. Bij de hotels waarvan wij weten dat zij een erkend certificaat voor duurzaamheid hebben markeren wij met ons label Pin High Eco hotel. Bij de banen doen we dit met het label Pin High Eco baan.

Ambitie
Het is de ambitie van Pin High Golftravel om bij de keuze en selectie van nieuwe bestemmingen duurzaamheid en kwetsbaarheid zorgvuldig in overweging te nemen.

7. De reizigers van Pin High Golftravel

Reizigers van Pin High Golftravel zijn over het algemeen oudere stellen die een hoge prijs-kwaliteitsverhouding van Pin High Golftravel verwachten. Wanneer de uitvoering van de golfreis niet conform hun verwachtingen is, laten zij ons dit direct weten. Ook vanuit dat oogpunt vormen zij onze belangrijkste voelsprieten als het gaat om de diensten van accommodatiehouders, leveranciers en lokale agenten.

Goede en volledige informatie
Pin High Golftravel streeft ernaar haar klanten volledige en correcte informatie te geven over hun golfreis en de reisbestemming. Op de website en in de reisbescheiden wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.

Duurzaamheidsbeleid Pin High Golftravel
Op onze website is het beleid van Pin High Golftravel ten aanzien van duurzaamheid voor alle bezoekers na te lezen inclusief links naar achterliggende informatie.

Duurzaamheid in reisenquête
Iedere reiziger ontvangt na afloop van de golfreis een digitale reisenquête waarin gevraagd wordt naar hoe men de golfreis in al zijn facetten heeft gewaardeerd. De feedback van onze klanten wordt gemonitord door de afdeling Klantenservice, besproken in het DTO-team en waar nodig doorgegeven aan de product managers.

Ambitie
In 2022 geeft Pin High Golftravel heldere informatie over de duurzaamheidsaspecten van haar reisaanbod, onder andere door labeling en certificering.


PH271221-2