Toon:

Duurzaamheidsbeleid Pin High

Pin High Golftravel is al sinds 1989 jaar dé golfreisspecialist. Er zijn in Nederland ongeveer 400.000 geregistreerde golfers. Pin High Golftravel wil golfers de mogelijkheid bieden zo duurzaam mogelijk op golfvakantie te gaan. Zij werkt dan ook graag mee aan het verduurzamen van de reissector en heeft om die reden deel genomen aan het CARMACAL project van ANVR en NHTV. Doel van dit project was consumenten de mogelijkheid te geven hun CO2-uitstoot te compenseren en de mogelijkheid te bieden om te kiezen voor een groenere golfreis.

Onderstaand is voor de korte en lange termijn een aantal ambities neergelegd waaraan Pin High Golftravel zich wil committeren om op die manier ook richting te geven aan dit streven.

1. Hoe is duurzaamheid binnen Pin High Golftravel georganiseerd?

DTO-coördinator
Als uitvloeisel van het Product Milieu Zorg beleid van de ANVR is sinds 2011 bij Pin High Golftravel een coördinator duurzaamheid aangesteld.

DTO-team
De DTO-coördinator heeft een DTO-team opgesteld. Het DTO-team komt 2 à 3 keer per jaar bijeen, bespreekt verschillende initiatieven en werkt het voorgenomen beleid verder uit. In het DTO-team is kennis van de verschillende onderdelen aanwezig. Er kan direct actie worden ondernomen. Ook geven de DTO-leden informatie door aan collega’s.

Intern draagvlak voor duurzaamheid
De duurzaamheidsgedachte is belangrijk en wordt steeds breder gedragen binnen Pin High Golftravel.

Pin High Golftravel en duurzaamheid
Sinds enkele jaren is Pin High Golftravel ook vertegenwoordigd in een aantal externe organisaties en kennisnetwerken met als thema duurzaamheid. Het is vaak de DTO-coördinator die hierbij aanwezig is. Hieronder volgen een aantal netwerken.

CARMATOP
SNP is samen met Sawadee de initiator geweest van het CARMATOP-project. Dit behelst de ontwikkeling van een CO2 calculator onder auspiciën van de ANVR voor pakketgolfreizen waarmee de voetafdruk berekend kan worden, niet enkel van de heen- en terugreis, maar ook van elementen als accommodaties, lokale transfers en excursies en activiteiten. Pin High Golftravel is tijdens dit project deelnemer geweest samen met een aantal andere participerende MKB-bedrijven.

Donaties en goede doelen
Naast de compensatie van CO2-uitstoot en samenwerking met duurzame accommodaties valt bij Pin High Golftravel onder duurzaamheid ook maatschappelijke betrokkenheid. Ook op dit gebied is Pin High Golftravel actief. Zo steunt Pin High Golftravel al jaren de Stichting voor Geestelijk en Maatschappelijk Welzijn Gehandicapten Nederland. Deze stichting organiseert projecten die het geestelijk en maatschappelijk welzijn bevorderen van mensen met een verstandelijke beperking, chronisch zieken en ouderen. Het project 'Maak de droom waar' van SWGN stelt jaarlijks honderden verstandelijk en/of meervoudig gehandicapten in staat om 3 dagen Disneyland Parijs te bezoeken.

The Code
Door ondertekening van The Code en een jaarlijkse financiële bijdrage ondersteunt Pin High Golftravel het werk van ANVR en ECPAT in de strijd tegen sekstoerisme en kindermishandeling en -misbruik in vakantielanden. Wij nodigen u uit met ons alert te zijn en vermoedens van kindermisbruik te melden op www.dontlookaway.nl, ook als dit begaan is in het buitenland! Meer info over het bestrijden van kindermisbruik is bij Pin High Golftravel beschikbaar.

Ambitie
Pin High Golftravel heeft als ambitie om in 2022 Travelife gecertificeerd te zijn.

Certificaten
In januari 2015 heeft Pin High Golftravel een Groene Veer certificaat in ontvangst mogen nemen vanwege haar deelname aan het CARMACAL-project van ANVR en NHTV.

2. Intern duurzaam beleid en huisvesting

Duurzaam kantoorpand
Sinds mei 2017 is Pin High Golftravel gevestigd op Opaallaan 1210 te Hoofddorp. Bij de inrichting is zoveel mogelijk gestreefd naar hergebruik van materialen. Alle bureauonderstellen, kasten en o.a. ook de vloerbedekking zijn gebruikt aangekocht.

Afvalverwerking
Pin High Golftravel streeft ernaar de hoeveelheid afval tot een minimum te beperken. Afval wordt zoveel mogelijk door het kantoorpersoneel gescheiden. Zo is er aparte inzameling van papier, organisch afval, glaswerk, chemisch afval en overig. Tonercartridges worden gerecycled en geschonken aan Stichting AAP. Stichting AAP kan met de opbrengst van deze inzamelingsactie een groot deel van zijn dagelijkse kosten dekken. Een waardevolle bijdrage dus. De cartridges en toners worden gerecycled door Eeko, waarmee dan tegelijkertijd het milieu wordt gespaard.

Papierverbruik
Pin High Golftravel streeft ernaar om het papierverbruik te minimaliseren. Medewerkers worden erop geattendeerd zoveel mogelijk zwart-wit te printen indien geprint moet worden. Waar mogelijk streeft Pin High Golftravel ernaar boekingsbevestigingen en facturen zoveel mogelijk digitaal te versturen. Tevens ontvangen haar klanten hun reisbescheiden digitaal.

Leveranciers
Alle leveranciers van Pin High Golftravel worden tijdens de inkooprondes gescreend op duurzaamheidscertificaten. Daarbij is een selectie gemaakt van onafhankelijke, toetsbare certificaten. Alle accommodaties en golfbanen met een dergelijk certificaat vindt de consument bij Pin High Golftravel onder de noemers Pin High Eco hotels en Pin High Eco banen.

Energie- en waterverbruik
Pin High Golftravel streeft ernaar om in haar bedrijfsuitvoering zuinig met energie en water om te gaan dan wel energie- en waterbesparende maatregelen te treffen.

Mobiliteit
Pin High Golftravel kiest ervoor de mobiliteit per fiets en/of openbaar vervoer te bevorderen en het autogebruik terug te dringen. Pin High Golftravel geeft als tegemoetkoming in de kosten de medewerker een vergoeding op basis van afstand postcode huisadres en postcode standplaats. De enkele reisafstand is gebaseerd op de snelste route conform de ANWB-routeplanner. Reizen met het openbaar vervoer wordt volledig vergoed en bij thuiswerken is er geen woon-werkverkeer uitkering.

3. Reis van/naar de bestemming

Wanneer het gaat om negatieve impact op natuur en milieu uitgedrukt in CO2-emissie van golfreizen, dan heeft de reis van/naar de bestemming daarin vaak een groot aandeel. Met name vlieggolfreizen naar verre bestemmingen kunnen vaak 70-80% van de totale uitstoot voor hun rekening nemen. Pin High Golftravel biedt haar reizigers de mogelijkheid tot CO2-compensatie. Hiervoor werkt zij samen met het GreenSeat project van de Climate Neutral Group.

4. Duurzame accommodaties en golfbanen

De selectie van geschikte accommodaties is een cruciaal element van productontwikkeling bij Pin High Golftravel en hangt van veel factoren af.

Inventarisatie keurmerken
Pin High Golftravel inventariseert regelmatig in welke mate duurzaamheid een rol speelt in de bedrijfsvoering en in hoeverre accommodaties op het gebied van duurzaamheid gecertificeerd zijn. Daarbij is een selectie gemaakt van onafhankelijke, toetsbare certificaten. Alle accommodaties en golfbanen met een dergelijk certificaat vindt de consument bij Pin High Golftravel onder de noemers Pin High Eco hotels en Pin High Eco banen.

Duurzaamheidsclaims in standaardcontract
Een aantal aspecten dat wat Pin High Golftravel betreft behoort tot een duurzame verantwoorde bedrijfsvoering wordt opgenomen in het standaardcontract als zijnde vanzelfsprekend: geen kinderarbeid, redelijke betaling van het personeel, geen aantasting van de biodiversiteit, een goede afvalverwerking, geen bedreigde diersoorten op het menu, etc.

5. Pin High Golftravel en haar lokale agenten

Op een aantal bestemmingen werkt Pin High Golftravel nauw samen met zogenaamde lokale agenten. In overleg met onze product managers worden programma’s bedacht en uitgewerkt, accommodaties geselecteerd en eventuele excursies geregeld. Met betrekking tot duurzaamheidsissues speelt de lokale agent dan ook een zeer belangrijke rol.

Selectie/evaluatie agenten
Bij de selectie van nieuwe agenten en/of evaluatie van bestaande agenten wordt het duurzame karakter van een agent standaard als criterium meegenomen en is zodanig opgenomen op de checklist van de product manager.

Ambitie
Het is de ambitie van Pin High Golftravel om in 2025 enkel nog met gecertificeerde duurzame lokale agenten te werken.

6. Bestemmingen

Op dit moment organiseren wij golfreizen in circa 23 verschillende landen.

Klimaatneutrale arrangementen
Pin High Golftravel maakt bij het samenstellen van haar golfreizen graag gebruik van lokale initiatieven op het gebied van duurzaamheid.

Speciale aandacht voor duurzame karakter van de golfreis
Zowel op reisniveau, bij de golfbanen als bij de beschrijving van de accommodaties is het mogelijk aandacht te besteden aan specifieke kenmerken van duurzaamheid, bijvoorbeeld het bezit van keurmerken of certificaten. Bij de accommodaties waarvan wij weten dat zij een erkend certificaat voor duurzaamheid hebben, markeren wij met ons label Pin High Eco hotels. Bij de banen doen we dit met het label Pin High Eco banen.

Ambitie
Het is de ambitie van Pin High Golftravel om bij de keuze en selectie van nieuwe bestemmingen duurzaamheid en kwetsbaarheid zorgvuldig in overweging te nemen.

7. De reizigers van Pin High Golftravel

Reizigers van Pin High Golftravel verwachten een hoge prijs-kwaliteitverhouding van Pin High Golftravel. Wanneer de uitvoering van de golfreis niet conform hun verwachtingen is, laten zij ons dit direct weten. Ook vanuit dat oogpunt vormen zij onze belangrijkste voelsprieten als het gaat om de diensten van accommodatiehouders, leveranciers en lokale agenten.

Goede en volledige informatie
Pin High Golftravel streeft ernaar haar klanten volledige en correcte informatie te geven over hun golfreis en de reisbestemming. Op de website en in de reisbescheiden wordt hieraan uitgebreid aandacht besteed.

Duurzaamheid in reisenquête
Iedere reiziger ontvangt na afloop van de golfreis een digitale reisenquête waarin gevraagd wordt hoe zij de golfreis in al zijn facetten hebben gewaardeerd. De feedback van onze klanten wordt gemonitord door de afdeling Klantenservice, besproken in het DTO-team en waar nodig doorgegeven aan de product managers.


PH070422-1